Thủ tục Tư vấn

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

TNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ SCHENGEN NGẮN HN (DƯỚI 90 NGÀY)

  • Hồ sơ xin thị thực cần được nộp trước 15 ngày so với ngày đi dự kiến (nhưng không quá 3 tháng trước ngày đi dự kiến)

  • Bản gốc hộ chiếu hơp̣ lê ̣(đã được cấp trong vòng 10 năm trở lại, có giá trị ít nhất 03 tháng sau ngày hết hạn của thị thực cần xin. Hộ chiếu phải còn nguyên ít nhất 02 trang kề nhau chưa sử dụng để có thể dán thị thực)

  • 2 ảnh màu cỡ hộ chiếu đươc̣ chup̣ gần đây. (Khổ 3.5x4.5 nền trắng, khuôn mặt chiếm 70%)

  • Bản gốc và bản photocopy tất cả hô ̣ chiếu cũ (nếu có ) chưa phải là bảo đảm chắc chắn được nhập cảnh.

  • Thị thực Schengen ngắn hạn chỉ được cấp tối đa 90 ngày

  • Thủ tục Tư vấn